Delfin-Travel - logo

Delfin-Travel

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest St.Sportowe Delfin ul. Braillea 6, 76-200 Słupsk, tel +48 508 346 406,
 2. Dane osobowe moje i mojego dziecka będą przetwarzane w celach prowadzenia czynności związanych ze szkoleniem sportowym/ nauką pływania i doskonalenia techniki na podstawie udzielonej przez Państwa zgody Administratorowi (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ u takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesom administratora.
 4. Odbiorcą Pani/Pana/dziecka danych osobowych w postaci imion i nazwiska dziecka, imion i nazwisk rodziców/opiekunów, rok urodzenia dziecka, adresu zamieszkania dziecka, numeru telefonu rodziców/opiekunów, będzie St. Sportowe Delfin ul. Braillea 6, 76-200 Słupsk, tel +48 508 346 406,
 5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. do dostępu do treści swoich danych,
  2. do ich sprostowania,
  3. do usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  4. do przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 9. Ma Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne , jednak niezbędne i wymagane do ich zawarcia w postaci umowy/zgłoszenia,